Anti-discriminatiebeleid VOS Company bv

 1. Verklaring van gelijke kansen: VOS Company bv streeft naar een inclusieve leeromgeving waar gelijke kansen en non-discriminatie worden bevorderd. We erkennen de waarde van diversiteit en zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht geslacht, ras, etniciteit, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, handicap of andere persoonlijke kenmerken.
 2. Toegankelijkheid en inschrijvingsprocedure: We zorgen ervoor dat onze opleidingen toegankelijk zijn voor iedereen die voldoet aan de vereiste academische of beroepskwalificaties, ongeacht hun achtergrond. We zullen geen discriminerende criteria hanteren bij de selectie van studenten en zullen ervoor zorgen dat het inschrijvingsproces eerlijk en transparant verloopt.
 3. Lesmateriaal en curriculum: We streven ernaar om lesmateriaal en het curriculum inclusief en representatief te maken. We vermijden het gebruik van stereotypen en zorgen ervoor dat het materiaal diversiteit en gelijkheid bevordert. We moedigen dialoog en open discussie aan om bewustzijn te vergroten en vooroordelen te verminderen.
 4. Opleidingsfaciliteiten: We zorgen ervoor dat onze opleidingsfaciliteiten toegankelijk zijn voor alle studenten, ongeacht eventuele fysieke beperkingen. We passen redelijke aanpassingen toe om ervoor te zorgen dat studenten met een handicap volledig kunnen deelnemen aan het opleidingsproces.
 5. Docenten en medewerkers: We bevorderen gelijke kansen binnen ons docenten- en medewerkersbestand. We baseren onze selectie en promotiebeslissingen op basis van kwalificaties, vaardigheden en ervaring, en discrimineren niet op basis van persoonlijke kenmerken. We zorgen ervoor dat onze medewerkers getraind zijn in antidiscriminatie en inclusieve praktijken.
 6. Klachtenprocedure: We hebben een duidelijke klachtenprocedure waar studenten en medewerkers melding kunnen maken van discriminatie of ongelijkheid. We nemen alle klachten serieus, voeren grondige onderzoeken uit en nemen passende maatregelen tegen discriminatie. We waarborgen de vertrouwelijkheid en bescherming van degenen die een klacht indienen.
 7. Beleidsevaluatie: We zullen regelmatig ons antidiscriminatiebeleid evalueren en indien nodig aanpassen om ervoor te zorgen dat het effectief blijft en aansluit bij de behoeften van werknemers.

 

Wat te doen als je te maken krijgt met discriminatie ?

 1. Documenteer de incidenten: Het is belangrijk om alle incidenten van discriminatie zo gedetailleerd mogelijk te documenteren. Noteer de datum, tijd, locatie, betrokken partijen en een beschrijving van wat er is gebeurd. Bewaar ook eventuele e-mails, berichten of andere bewijsstukken die verband houden met de discriminatie.
 2. Raadpleeg het antidiscriminatiebeleid: Controleer het antidiscriminatiebeleid van de organisatie om te begrijpen welke stappen er moeten worden genomen en welke procedures er gevolgd moeten worden bij het melden van discriminatie. Het beleid kan informatie bevatten over wie de aangewezen persoon of afdeling is om mee in contact te treden.
 3. Bespreek het probleem informeel: In sommige gevallen kan het de moeite waard zijn om het probleem informeel aan te kaarten bij de persoon die verantwoordelijk is voor de discriminatie. Dit kan bijvoorbeeld een collega, een leidinggevende of een HR-medewerker zijn. Leg rustig en duidelijk uit wat er is gebeurd en hoe het je heeft beïnvloed, en vraag om een oplossing.
 4. Dien een formele klacht in: Als het informele gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, moet je mogelijk een formele klacht indienen volgens de procedure die is uiteengezet in het antidiscriminatiebeleid van de organisatie. Neem contact op met de daarvoor aangewezen persoon of afdeling en verstrek alle relevante informatie en bewijsstukken. Zorg ervoor dat je de deadline en andere richtlijnen volgt die in het beleid zijn vastgelegd.
 5. Externe instanties raadplegen: Als het interne proces niet effectief is of als je het gevoel hebt dat er sprake is van tegenwerking, kun je overwegen om contact op te nemen met externe instanties. Dit kunnen bijvoorbeeld antidiscriminatiebureaus, vakbonden of arbeidsrechtadvocaten zijn. Zij kunnen advies geven en ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht bij de relevante autoriteiten.
 6. Zorg voor ondersteuning: Discriminatie kan emotioneel belastend zijn. Zorg ervoor dat je ondersteuning zoekt bij collega’s, vrienden of familieleden. Daarnaast kan het nuttig zijn om professionele hulp in te schakelen, zoals counseling of coaching, om met de impact van discriminatie om te gaan.